Avís legal

BBVA Asset Management, referent global en gestió d'actius

Aquest lloc web www.bbvaassetmanagement.com (el "lloc web") facilita als usuaris (l'"usuari" o els "usuaris") les següents dades d'informació general, d'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (l'"LSSI"):

Les entitats responsables de la informació continguda en aquest lloc web són les següents:

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A, S.G.I.I.C.

 Número d'identificació fiscal:  A-28597854

 Domicili social:  Carrer Blau, 4 a MADRID, província de MADRID, codi postal 28050. 

 Inscripció en el Registre Mercantil:  BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A, S.G.I.I.C. està inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 5322, foli 113, full 42.355.

 Dades d'inscripció en la Comissió Nacional de Mercat de Valors:  número 14

 Adreça electrònica de contacte:  Per a qualsevol consulta relacionada amb la informació referida a fons d'inversió, l'usuari pot posar-se en contacte amb BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A, S.G.I.I.C. a través de l'adreça de correu electrònic fondos.es@bbva.com  

A l'efecte de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, aquesta entitat serà responsable de la informació referida als fons d'inversió.

BBVA PENSIONES, S.A., E.G.F.P. 

 Número d'identificació fiscal:  A-78901113

 Domicili social:  Carrer Blau, 4 a MADRID, província de MADRID, codi postal 28050.

 Inscripció en el Registre Mercantil:  BBVA PENSIONES, S.A., E.G.F.P. està inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 8493, foli 103, full 85.183-1.

 Dades d'inscripció en la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions:  número G-0082.

 Adreça electrònica de contacte:  Per a qualsevol consulta relacionada amb fons i plans de pensions gestionats per aquesta entitat, l'usuari pot posar-se en contacte amb BBVA PENSIONES, S.A., E.G.F.P. a través de l'adreça de correu electrònic fondos.es@bbva.com

A l'efecte de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, aquesta entitat serà responsable de la informació referida als fons i plans de pensions que gestioni.

GESTIÓN DE PREVISIÓN Y PENSIONES, E.G.F.P., S.A.

 Número d'identificació fiscal:  A-78630779

 Domicili social:  Carrer Blau, 4 a MADRID, província de MADRID, codi postal 28050.

 Inscripció en el Registre Mercantil:  GESTIÓN DE PREVISIÓN Y PENSIONES, E.G.F.P., S.A. està inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 1461, foli 79, full M-27146,

 Dades d'inscripció en la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions:  número G-0133.

 Adreça electrònica de contacte:  Per a qualsevol consulta relacionada amb fons i plans de pensions gestionats per aquesta entitat, l'usuari pot posar-se en contacte amb GESTIÓN DE PREVISIÓN Y PENSIONES, E.G.F.P., S.A. a través de l'adreça de correu electrònic fondos.es@bbva.com  

A l'efecte de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, aquesta entitat serà responsable de la informació referida als fons i plans de pensions que gestioni.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

 Número d'identificació fiscal:  A– 48265169

 Domicili social:  Plaça de San Nicolás, núm. 4 a Bilbao, província de Biscaia, codi postal 48005.

 Inscripció en el Registre Mercantil:  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. està inscrita en el Registre Mercantil de Biscaia, tom 208, foli 1545, full VI-14741.

 Adreça electrònica de contacte:  Per a qualsevol consulta relacionada amb la informació sobre les Entitats de Previsió Social Voluntària (EPSV) l'usuari pot posar-se en contacte amb BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. a través de l'adreça de correu electrònic fondos.es@bbva.com

A l'efecte de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, aquesta entitat serà responsable de la informació referida a les EPSV.


A continuació, s'exposen els termes i les condicions d'ús del lloc web (d'ara endavant, "les condicions d'ús"), que els usuaris han de complir en tot moment.

CONDICIONS D'ÚS DEL LLOC WEB

Acceptació de les condicions d'ús

Aquestes condicions d'ús regulen la utilització del lloc web que les entitats posen a disposició dels usuaris. 

Les condicions d'ús, juntament amb l'avís legal, el Política de Protecció de dades personals i la Política de cookies constitueixen en el seu conjunt els termes i les condicions que regeixen l'accés i l'ús de la part pública del lloc web (els "termes i les condicions del lloc web"). Els usuaris tenen accés a l'àrea privada del lloc web, amb la signatura prèvia del contracte corresponent. 

L'accés i la utilització del lloc web per part de l'usuari suposa que aquest accepta en la seva totalitat els termes i les condicions del lloc web i es compromet a complir-los per complet. Per tant, l'usuari ha de llegir atentament aquestes condicions d'ús, així com els altres termes i condicions del lloc web, cada vegada que vulgui utilitzar el lloc web, ja que aquests poden patir modificacions, que es comunicaran a l'usuari quan hi accedeixi de nou. Cadascuna de les entitats es reserven el dret a actualitzar, modificar o eliminar aquests termes i condicions del web. 

Condicions d'ús del lloc web

L'usuari es compromet a fer un bon ús del lloc web, entenent-se per bon ús el que sigui conforme amb la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic. Igualment, l'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web amb fins fraudulents, així com a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de les entitats o de tercers. Així mateix, l'usuari es compromet a no fer cap acte amb l’objecte de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web o que impedeixi, de qualsevol forma, la utilització i el funcionament normals d'aquest. 

S'informa l'usuari que, en cas que incompleixi el contingut o les obligacions que es deriven dels termes i les condicions del lloc web o de qualssevol altres termes o condicions particulars recollits en el lloc web, les entitats es reserven el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés al lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària per fer-ho. Així mateix, les entitats es reserven la possibilitat d'exercir aquestes mesures en cas que sospitin raonablement que l'usuari està vulnerant qualsevol dels termes recollits en els termes i les condicions del lloc web o de qualssevol altres termes o condicions particulars recollits en el lloc web. 

Les entitats es reserven el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el lloc web, incloent-hi els continguts i/o serveis que s'hi integren, i fins i tot poden limitar o no permetre l'accés a aquesta informació, en qualsevol moment i sense avisar. Especialment, les entitats es reserven el dret a eliminar, limitar o impedir l'accés al lloc web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a les entitats que, segons el seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat o estàndards adoptats per al funcionament adequat d'aquest lloc web. A aquest efecte, les entitats es reserven la facultat de decidir, en qualsevol moment, sobre la continuïtat dels serveis de la societat de la informació que presten a través del lloc web. 

Contingut del lloc web

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web, incloent-hi la disposició dels seus continguts, el dret "sui generis" sobre les bases de dades subjacents, el disseny gràfic i la interfície d'usuari del lloc web ("look & feel"), els programes d'ordinador subjacents (incloent-hi els codis font i objecte), així com els diferents elements que integren el lloc web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, etc.) (els "continguts"), corresponen a les entitats o als seus llicenciadors. Pel que fa als signes distintius inclosos en el lloc web (marques i noms comercials), són titularitat de les entitats o dels seus llicenciadors. 

L'ús del lloc web per part de l'usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el lloc web, els continguts i/o els signes distintius de les entitats. A aquest efecte, mitjançant aquestes condicions d'ús, llevat d'en els supòsits en què estigui legalment permès o hi hagi una autorització prèvia de les entitats, queda expressament prohibit que l'usuari reprodueixi, transformi, distribueixi, comuniqui públicament, posi a disposició, extregui i/o reutilitzi el lloc web, els seus continguts i/o els signes distintius de les entitats o de qualssevol altres tercers incorporats al lloc web. Les entitats es reserven la possibilitat d'exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i/o industrial. 

Les entitats atorguen als usuaris que respectin els termes i les condicions del lloc web una autorització per utilitzar el lloc web, amb caràcter no exclusiu, durant el període màxim de vigència dels drets de propietat intel·lectual i industrial segons el que estableixi la normativa aplicable (excepte en el cas que se suspengui el seu accés al lloc web per causa justificada) i amb la finalitat que l'usuari pugui utilitzar el lloc web de conformitat amb aquest document. 

Així mateix, les entitats DECLAREN el següent: 

 • La informació continguda en el lloc web té finalitat informativa, i no proporciona cap tipus de recomanació, per la qual cosa no es pot considerar en cap cas com un assessorament legal, fiscal, financer, d'inversió, tècnic ni com una oferta o garantia per part de les entitats, ni ha de ser entès com una recomanació per fer operacions, ni constituirà la base per a una presa de decisió en un sentit determinat. Les entitats declinen qualsevol responsabilitat per l'ús que es pugui fer de la informació continguda en el lloc web en aquest sentit, i de forma específica s'ha d'entendre que aquesta informació, sotmesa a la normativa vigent a Espanya, no va destinada a aquells usuaris que actuïn sota altres jurisdiccions d'altres estats que exigeixin el compliment de requisits diferents per a la posada a disposició, divulgació o publicitat d'informació d'aquest tipus.
 • La informació subministrada per les entitats en el lloc web no constitueix una opinió tècnica de les entitats.
 • Les entitats no es fan responsables que la informació continguda en el lloc web respongui a les expectatives de l'usuari. Les entitats no responen de la veracitat, exactitud, suficiència, integritat o actualització de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font. Les entitats tampoc no es fan responsables de les opinions o els comentaris que puguin aparèixer en el lloc web, ja que podrien ser fets pels usuaris a títol personal o bé provenir de les fonts que s'indiquen.
 • Les entitats es reserven el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el lloc web en els termes assenyalats anteriorment, i no assumeixen cap compromís de comunicar canvis ni de modificar-ne el contingut.

L'Usuari RECONEIX I ACCEPTA les declaracions de les entitats anteriors i, a més, GARANTEIX el compliment de la normativa que li sigui aplicable en la seva condició d'usuari d'aquest lloc web. 

Política d'enllaços ("enllaços")

Establiment d'enllaços amb el lloc web

Queda prohibit l'establiment d'enllaços amb destinació al lloc web, llevat que aquests hagin estat prèviament autoritzat per les entitats. En qualsevol cas, una vegada les autoritats hagin autoritzat l'enllaç, aquest s'haurà d'establir en els termes següents:

 • L'enllaç no podrà consistir en frames ni marcs que permetin la visualització del lloc web a través d'adreces d'Internet diferents de les del lloc web o que de qualsevol altra forma mostrin conjuntament la informació del lloc web amb la inclosa en altres pàgines web.
 • Des de la pàgina web que introdueix l'enllaç (el "lloc enllaçador") no es farà cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web i/o les entitats.
 • En cap cas l'autorització atorgada per les entitats significa que: (i) les entitats patrocinin, col·laborin, verifiquin o supervisin el contingut i/o els serveis que s'ofereixen a través del lloc enllaçador; ni (ii) que les entitats siguin de cap manera responsables del contingut del lloc enllaçador.
 • El lloc enllaçador haurà de complir fidelment la llei i no podrà allotjar en cap cas continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, lesius de drets de tercers, nocius, denigrants, violents, inadequats o de qualsevol altra manera contraris a la moral, als usos i als bons costums (pornogràfics, racistes, etc.); (ii) indueixin o puguin induir en l'usuari la falsa concepció que les entitats subscriuen les idees, les manifestacions o les expressions, lícites o il·lícites, del remitent, hi fan costat, s'hi adhereixen o de qualsevol manera hi donen suport; i (iii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l'activitat de les entitats.

En el supòsit d'incompliment de qualsevol dels termes enunciats abans, les entitats podran adoptar les mesures legals que siguin procedents a aquest efecte.

Llocs enllaçats

Per tal d'ajudar l'usuari a trobar informació addicional, les entitats podrien incloure diversos dispositius tècnics d'enllaços que permetin que l'usuari accedeixi a altres webs (els "llocs enllaçats"). En aquests casos, les entitats actuen com un prestador de serveis d'intermediació, segons el que disposa l'article 17 de l'LSSI. D'acord amb el que preveu la legislació esmentada, les entitats no seran responsables dels serveis i continguts facilitats a través dels llocs enllaçats, llevat que tinguin coneixement efectiu de la il·licitud i no hagin desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.

En cap cas l'existència de llocs enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat de les entitats amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats a través dels llocs enllaçats. En conseqüència, les entitats no es fan responsables del contingut dels llocs enllaçats, ni de les seves condicions d'ús i polítiques de privacitat. L'usuari és l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que hi accedeixi i els utilitzi.

Comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En cas que l'usuari o qualsevol altre usuari d'Internet tingui coneixement que qualsevol classe d'informació o contingut del lloc web o facilitat a través d'aquest és il·lícit, lesiu de drets de tercers, nociu, denigrant, violent, inadequat, contrari al que estableixen aquestes condicions d'ús o, de qualsevol altra manera, contrari a la moral, els usos i els bons costums, es podrà posar en contacte amb les entitats indicant les informacions següents:

 • dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça electrònica;
 • descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del contingut o de la informació, així com l'adreça concreta en què es troba disponible;
 • en el supòsit de violació de drets de tercers, com ara de propietat intel·lectual i industrial, s'hauran de facilitar les dades del titular del dret infringit quan sigui una persona diferent del comunicant. Així mateix, haurà d'aportar el títol que acrediti la titularitat dels drets conculcats i, si escau, la representació per actuar a compte del titular quan sigui una persona diferent del comunicant.

La recepció per part de les entitats de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que disposa l'LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o els continguts indicats pel comunicant quan això no sigui notori o evident. En qualsevol cas, les entitats es reserven el dret de suspendre o retirar els continguts que, fins i tot sense ser il·lícits, siguin contraris a les normes establertes en aquestes condicions d'ús, i sospesarà en cada cas els béns jurídics en conflicte.

Responsabilitat de les entitats

L'usuari ha de saber que les comunicacions a través de xarxes obertes estan exposades a nombroses amenaces, cosa que fa que no siguin segures. És responsabilitat de l'usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquestes amenaces. Entre aquestes mesures hi ha el fet de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels navegadors corresponents. Per a més informació podeu veure la política de seguretat o acudir al vostre proveïdor de serveis d'accés a Internet, que us podrà facilitar solucions adequades a les vostres necessitats. Amb l'abast màxim permès per la legislació aplicable, les entitats no es responsabilitzen dels danys i perjudicis causats a l'usuari com a conseqüència de riscos inherents al mitjà emprat, ni tampoc dels ocasionats per les vulnerabilitats en els seus sistemes i eines. Les entitats no garanteixen tampoc la total seguretat dels seus sistemes i, tot i haver adoptat mesures de seguretat adequades, no es pot descartar totalment l'existència de vulnerabilitats i, en conseqüència, l'usuari ha de ser caut en la interacció amb el lloc web. 

En particular, les entitats no seran responsables de: 

 • Els danys ni els perjudicis de qualsevol tipus causats en els equips informàtics de l'usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element perjudicial.
 • Els danys ni els perjudicis de qualsevol tipus causats a l'usuari deguts a errades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del servei del lloc web durant la prestació d'aquest. En aquest sentit, l'usuari reconeix que l'accés al lloc web requereix serveis subministrats per tercers aliens al control de les entitats (a tall d'exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d'accés, etc.) de fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament dels quals no corresponen a les entitats, ni forma part de la seva responsabilitat garantir la disponibilitat del servei.
 • De la informació de tercers en els casos en què les entitats actuïn com a prestador de serveis d'intermediació en el sentit donat per l'LSSI, llevat de quan concorri coneixement efectiu i no s'hagi retirat la informació corresponent.

Les entitats tampoc no seran responsables dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que puguin patir els usuaris per un ús inadequat d'aquest lloc web o del seu contingut, i tampoc assumeixen cap compromís de comunicar-ne canvis ni de modificar-ne el contingut.

Protecció de dades personals

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris amb motiu de l'ús del lloc web estan regulats en el document Tractament de Dades Personals.

Ús de cookies

En el nostre lloc web utilitzem una tecnologia denominada “cookies". Per a més informació detallada sobre com utilitzen les entitats les cookies, consulta la política de cookies aquí 

Llei aplicable

De conformitat amb l'article 3 de l'LSSI, les lleis aplicables als serveis de la societat de la informació que les entitats presten a través del lloc web seran les d'Espanya. Per tant, en qualsevol qüestió litigiosa que incumbeixi aquest lloc web o qualssevol conflictes al voltant d'aquest entre l'usuari registrat i les entitats, serà aplicable la legislació espanyola.