Tens preguntes?

Què significa la Gestió Activa?
La Gestió Activa implica l'adaptació a les circumstàncies canviants del mercat a fi d'aconseguir la gestió més eficient de la inversió. Diversos estudis empírics demostren que fins al 90% de la rendibilitat d'una solució d'estalvi o inversió degut a l'encert en la distribució per tipus d'actiu, ja que no tots els actius es comporten igual en cada moment. Cercant l'optimització de l'estructura de la cartera, la Gestió Activa suposa canvis en la composició del fons o pla de pensions que aniran acompanyats d'una major informació i transparència al partícip sobre rendibilitats, posicionament i les estratègies que es van implementant en cada moment. En el cas de la Gamma BBVA Multiactiu, es tracta d'una Gestió Dinàmica duta a terme per un equip professional especialitzat que compta amb una dilatada experiència en aquest tipus d'actius i avalat per diversos premis de la indústria financera.
Com es gestiona el binomi Rendibilitat - Risc?
Diversificació i reducció del risc total dels fons i plans de pensions són aspectes clau. La diversificació, consistent a invertir en diversos actius que tindran un comportament esperat diferent davant un mateix escenari de mercat, és molt important per a la reducció del risc global de la inversió. A l'hora de seleccionar un producte, l'important és cercar-ne un que ofereixi resultats consistents en el llarg termini i que sigui capaç de controlar el nivell màxim de risc (volatilitat) associat a aquest. Mitjançant la gestió professional, l'equip gestor seleccionarà actius amb volatilitats molt controlades que ofereixen rendibilitats interessants.
Quins riscos té aquesta gamma i com es gestionen?
Tenint en compte la varietat d'actius que els componen, aquestes solucions d'estalvi i inversió presenten els riscos associats als mercats en què inverteixen: risc de mercats de renda variable, risc de tipus d'interès, risc de crèdit, risc divisa, risc d'inversió en països emergents... Tanmateix, aquests riscos es troben adequadament monitorats, ja que es duen a terme estudis de sensibilitat que ens permeten identificar aquells actius que estan aportant un nivell de risc més alt a la cartera i controlar els moviments diaris a fi de garantir que es troben dins els límits de risc màxims establerts.
Com s'adapta aquesta gamma a l'entorn de mercat?
L'assignació o distribució entre diferents actius variarà en funció de les condicions de risc del mercat. Aquestes són monitorades sistemàticament pel seu equip gestor. Com a peça clau del seu procés inversor figura la disciplina emocional, és a dir, l'objectivació de les decisions d'inversió, que en tota ocasió estaran basades en criteris estrictament imparcials de condicions de risc. La valoració, la rendibilitat esperada en el llarg termini i, per descomptat, el nivell de risc de cada classe d'actiu condicionen una certa assignació d'actius amb caràcter estratègic o de llarg termini. Però també és ineludible gestionar activament el context de mercat en el curt. I per a això s'han construït les eines que ens permetin definir en quin moment és preferible reduir o augmentar l'assignació a uns o altres actius.
Els fons de la Gamma Multiactiu tenen l'objectiu d'inversió en el mitjà termini, això que significa?
Es tracta de fons que pretenen aportar valor al partícip, en funció de la seva aversió al risc, amb un horitzó temporal d'inversió en el mitjà termini, a través de la inversió en una selecció de fons de diferents tipus d'actius, en la proporció i termini que es considerin més adequats en cada moment, optimitzant el binomi rendibilitat - risc. Això significa que en el curt termini el valor liquidatiu dels fons pot experimentar variacions tant positives com negatives en funció de l'evolució dels mercats en què inverteix.
Com es fa el seguiment sobre les carteres?
L'equip fa un seguiment diari del comportament de la cartera. Es calculen les rendibilitats obtingudes diàriament, així com les volatilitats assolides, i els nivells de risc i correlació són ajustats amb l'objectiu d'optimitzar el resultat en el llarg termini.
En què es diferencien dels fons i plans de pensions mixtos tradicionals?
Aquests últims també compten amb el benefici de diversificar la seva inversió en renda fixa i renda variable. Però els multiactius tenen un ventall de possibilitats més ampli (retorn absolut, divises…) i, sobretot, fan una gestió més dinàmica que comporta més flexibilitat en l'assignació a cada tipus d'actiu.
Quina liquiditat tenen?
Els fons tenen liquiditat diària a preus de mercat, ja que no tenen comissions de reemborsament ni de subscripció.
En el cas dels plans de pensions es podrà cobrar quan es produeixi qualsevol de les contingències que cobreix el pla, jubilació, incapacitat o defunció (recuperació per part dels seus hereus). Tanmateix, sempre que es reculli en les especificacions del pla, existeix també la possibilitat de recuperar els seus drets consolidats acumulats en el pla en els casos de desocupació de llarga durada i malaltia greu del partícip, el seu cònjuge, ascendents o descendents. Així mateix podran disposar, a partir de l'1 de gener del 2025, de l'import dels seus drets corresponents a aportacions amb almenys deu anys d'antiguitat.